Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB

Årsredovisning

/globalassets/omslag-100ppi.jpg

Årsredovisning 2015 - Ett Stockholm för alla

Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning presenterar hur stadens bolag, tillsammans med stadens förvaltningar, under 2015 arbetat för att förverkliga givna uppdrag och mål. Den ekonomiska situationen under 2015 har varit mycket gynnsam för koncernen som helhet. Bolagskoncernen inklusive intressebolagen redovisar ett positivt resultat efter finansnetto, på 1,4 mdkr. Året har präglats av historiskt hög investeringsverksamhet och bolagens investeringar uppgår till 10,8 mdkr, vilket är drygt 200 mnkr högre än föregående år. Årsredovisningen ger en detaljerad bild av koncernens resultat samt hur bolagen inom Stockholms Stadshus AB under året arbetat för att nå stadens mål om; ett Stockholm som håller samman, Ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomiskt hållbart Stockholm och Ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Styrelsen

/globalassets/styrelsen.jpg

Styrelsen i Stockholms Stadshus AB

Kommunfullmäktige har delegerat det operativa ägarinflytandet över bolagen till styrelsen i Stockholms Stadshus AB, koncernstyrelsen, som består av en politiskt sammansatt styrelse. Koncernstyrelsen har det överordnande samordningsuppdraget för bolagen inom koncernen och ska bland annat se till att bolagen följer de politiskt beslutade riktlinjerna och ekonomiska ramarna.