Ledningssystemet ILS

Gäller interna användare inom Stockholms stad:

För att komma åt ILS-webb ska du använda länken
https://ilswebb.stockholm.se

För att komma åt ILS-webb utanför sin arbetsplats måste inloggning ske via fjärrskrivbordet på start.stockholm.se.

Vid första inloggningen kan rutan för organisation vara tom, i så fall skrivs ILS in och därefter det vanliga användarnamnet och lösenordet till ILS-webb (se nedan).

Staden planerar att koppla på singel sign on. För att singel sign on ska fungera måste användarnamnet vara det samma i ILS-webb som ert Volvoid (aa/ac…). Användare som inte har samma användarnamn i ILS-webb och Volvo rekommenderas att byta i ILS-webb.

Support:  Johan Wester , Stratsys 070-429 05 25
Stratsys hjälper till med användarfrågor, frågor kring innehåll och funktioner i systemet samt tekniska problem, så som inloggningsproblem. Det är även till Stratsys du kontaktar om du vill få ett användarkonto.

Externa användare inom Stockholms stad:
Användarnamn: politikerbolag   
Lösenord: politikerbolag

Om ILS

ILS är namnet för Stockholms stads balance scorecard och system för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Stadens styrmodell utgår från stadens Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass som redovisar långsiktiga mål, vilka utmaningar staden står inför samt strategier för långsiktig och hållbar utveckling.

Styrning och uppföljning

Utifrån visionen har kommunfullmäktige, KF, antagit tre inriktningsmål för stadens verksamheter; bolagen och nämnderna. KF fastställer i stadens budget ett antal indikatorer som mäter måluppfyllelsen samt aktiviteter som ska bidra till att målen uppfylls. Nämnder och styrelser konkretiserar i sin tur KF:s mål för verksamhetsområdet genom att utarbeta styrelse- respektive nämndspecifika mål. Utöver de indikatorer och aktiviteter som fastställs av KF kan nämnder och styrelser själv besluta om indikatorer och aktiviteter för den egna verksamhetens uppföljning.

ILS-webb

Stockholms Stadshus AB tog 2003 fram ett webbaserat verktyg för ILS, benämnt ILS-webb*. Sedan 2007 används detta verktyg för hela staden, där styrmodellen finns inlagd. Idag sker all planering och uppföljning i ILS-webbverktyget och används inom alla nivåer i staden, från enskilda enheter till kommunfullmäktige.

Rapportering via internet

Varje bolag har en rapporteringsansvarig som genom en bolagsspecifik inloggning har tillgång till ILS-webb. Förutom att fylla i och ändra i bolagets uppgifter kan man läsa övriga bolags ILS-rapporter. Externa användare har även möjlighet att logga in med allmänna inloggningsuppgifter, se menyn till höger, för att se bolagens rapportering.

Inrapporteringen i ILS-webb sker enligt den tidplan och anvisningar som är fastställda i RASK och är samordnad med den ekonomiska rapporteringen för koncernen Stockholms Stadshus AB.

ILS i samband med budget

I samband med budget rapporterar bolagen in sina mål för verksamhetsområdet, indikatorer och aktiviteter i ILS-webb och kompletterar med ett kort avsnitt i dokumentet 'VD-kommentar' (som är en del av koncernens budgetarbete, enligt RASK). Koncernledningen tar sedan fram rapporter för varje bolag ur ILS-webb som blir en bilaga till budgetärendet till koncernstyrelsen. 

ILS i samband med tertialrapportering

Löpande under året rapporteras och följs ILS upp på två sätt:

a. Rapportering i ILS-webb av de mål och indikatorer som enligt budget ska följas upp och rapporteras tertialvis.

b. Avvikelserapportering av ILS. Det innebär att bolagen rapporterar kortfattat i dokumentet 'VD-kommentar' (som är en del av koncernens tertialuppföljning enligt RASK) om något mål inte kunnat uppfyllas.

ILS i samband med årsbokslut

Vid årsbokslutet sker en fullständig uppföljning av ILS via ILS-webb. Bolagen rapporterar in i januari, vid samma tidpunkt som koncernledningen begär in annat underlag till Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning, vilken bl a innehåller ett avsnitt om ”Mål och Måluppfyllelse” där ett utdrag av bolagens måluppfyllelse presenteras.

Koncernledningen tar även fram rapporter för varje bolag ur ILS-webb, som sedan ingår i koncernens årsbokslutsärende. Som ett komplement till de inrapporterade indikationerna och aktiviteterna skriver bolagen en kort analys om hur man har klarat sina mål, indikatorer och aktiviteter. Denna text skriver bolaget in under ”Rapportkommentar” i ILS-webb.

ILS i samband med strategisk inriktning (tidigare treårsplanen)

I samband med arbetet med den strategiska inriktningen skriver bolagen ett kort avsnitt om ILS, som en del av koncernens arbete enligt RASK.

Mer information om ILS

Mer information för bolagen finns i systemet, under fliken ”Vanliga Frågor”.

Frågor om ILS besvaras av bolagets controller:

Krister Stralström (controller för Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Stockholm Vatten och Avfall och Fortum Värme)

Peter Dahlberg (controller för SISAB, Stockholms Hamn, Stokab, Stadsteatern, SBR, Stockholm Parkering, SGA Fastigheter, S:t Erik Försäkring, S:t Erik Livförsäkring, S:t Erik Markutveckling och Stockholmsmässan)

Carolina Tillborg  (Verksamhets- och ekonomicontroller samt controller för Micasa och Bostadsförmedlingen)

Support (frågor kring funktioner i systemet, inrapportering, problem inloggning, mm):

Johan Wester, Stratys 070-429 05 25

Madelene Krönström, Stratsys 070-799 39 23

Fredrik Sjöholm, Stratsys 070-799 39 18

Övriga frågor (administration kring ILS):

Carolina Tillborg 
Sara Feinberg

* Stockholms Stadshus ABs ILS-web baseras på Stratsys standardprogram RunYourCompany.

Uppdaterad