Årsbokslut

Här återfinns de blanketter, mallar och information som ska användas inför årsbokslut och årsredovisning 2016.

Anvisningar:

Rapportsammanställningsblankett visar de rapporter som ska granskas av revisorerna.
Tekniska anvisningar
Anvisningar VD-kommentarer

Anvisningar ILS-webb

 Anvisningar uppföljning miljöprogram i ILS-webb


Att rapportera in i direkt i Cognos:

  • Registering avstämningar mot finansrörelsen 10 jan
  • Internavstämningar mot finansrörelsen klar 12 jan
  • Registrering interna mellanhavanden 12 jan
  • Avstämning interna mellanhavanden bolagskoncernen klar 13 jan
  • Bokslut 2016- Resultat efter finansnetto inrapporterat 17 jan
  • Registrering bokslutsdispositioner 25 jan
  • Slutlig registrering SKT, kassaflöden, operationell och finansiell leasing 26 jan

Att rapportera in direkt i ILS-webb:

Länk till ILS-webb 17- jan

Bilagor att rapportera in:

Mall VD-kommentar 17- jan
Interna försäljningar av anläggningstillgångar 17- jan
Stora investeringar och projekt 17- jan
Underlag fastigheter 17- jan
Personalblankett25- jan

 

Till skatteverket:


Preliminär deklaration(extern länk till Skatteverket) 17- jan

Klimatinvesteringar- Klimatklivet

Anvisningarna och blanketterna avser uppföljning av bolagens klimatinvesteringar och det statliga stödet Klimatklivet. Syftet är att få en sammanställning över vilka projekt som pågår hos stadens bolag (och förvaltningar) och hur mycket egna medel som berörda bolag satsar i dessa projekt. Stadsledningskontoret samordnar och avrapporterar till kommunstyrelsen om vilka åtgärder som sökts och beviljats. Samtliga projekt kommer att följas upp i Stockholms Stadshus AB:s och stadens verksamhetsberättelse år 2016 utifrån vad som redovisas.

Anvisning klimatinvesteringar

Uppföljning klimatinvesteringar  25- jan

Samtliga blanketter mailas till: slkfrango.slk@stockholm.se

Instruktion för revisorernas hantering av bolagens rapportpaket
Koncernrapporteringen sker i systemet Ocra där varje dotterbolag själv lägger in samtliga värden varefter koncernkonsolidering sker. Senaste datum för bolagens inrapportering till moderbolaget framgår av tidplanen i RASK.

Rapportpaketet som elektroniskt lämnas in till moderbolaget ska granskas och godkännas av bolagets revisor. Bekräftelse av detta sker på särskild rapport. De dotterbolag som är egna koncerner använder sig av Ocra för konsolidering av sin egen koncern. Inrapportering till Stockholms Stadshus AB ska ske för hela koncernen brutto, det vill säga varje dotterbolag inrapporteras, liksom koncernens egna bokslutsjusteringar (vilket sker genom bokningar i speciella justeringsbolag i Ocra-systemet).

Sammanställningsblanketter fylls i och signeras av rapporteringsansvarig. Sedan lämnas de till revisorn som signerar och skickar den till Stockholms Stadshus AB senast den 1 februari. Sammanställningsblanketten som skickas till Stockholms Stadshus AB ska avse hela koncernen.

Definition av nyckeltal

Eget kapital: Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver, minskat med uppskjuten skatteskuld.

Justerat eget kapital: Eget kapital rensat från påverkan från intressebolag, plus konvertibla skuldebrev.

Soliditet: Justerat eget kapital plus minoritetens kapital dividerat med balansomslutning vid årets utgång.

Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader och valutakursdifferenser, dividerat med genomsnittlig balansomslutning minskat med kapitalandel i intressebolag.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster och avdrag för schablonskatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Vinstmarginal: Resultatet efter finansiella poster dividerat med rörelseintäkterna.

Överensstämmelse mellan koncernrapportering och bolagets egen rapportering

I årsbokslutet ska det som rapporteras in enligt RASK och bolagets årsredovisning överensstämma. Detta gäller framför allt omsättning, resultat efter finansnetto och årets resultat. I koncernrapporteringen som Stadshus AB publicerar hämtas uppgifterna avseende investeringar från kassaflödesanalysen som finns i Ocra. Uppgifterna härrör från förändring av balansvärden. I vd-kommentarer och bolagens egen årsredovisning är det av yttersta vikt att uppgifter om vad som investerats överensstämmer med detta begrepp, om ordet investeringar används.

Bokslutsdispositioner

Definitiva bokslutsdispositioner och faktisk bolagsskatt rapporteras endast per 31/12, och då efter kommunikation med koncernledningen. I tertialbokslut och prognostillfällen redovisas resultatet efter finansnetto. På detta resultat beräknas skattekostnaden till aktuell bolagsskatteprocent och ett periodresultat räknas fram. Skattekostnaden redovisas även som "Schablonskatt" under "Avsättningar" och periodresultatet återfinns även i balansräkningen.

Internavstämningen

Skilj på interna mellanhavanden inom egen koncern, mellan bolagen och mot förvaltningarna. Finansrörelsen är mellanhavanden med staden, medel på koncernkontot ska läggas mot motpart 1040.

Blanketterna för anläggningstillgångar B010 – B150

Använd inte raden för "Ändring av koncernsammansättning" om det inte är fråga om ändringar i koncernsammansättningen. Andra justeringar görs på raderna för "Omklassificering". Summan av omklassificeringar för de olika anläggningstillgångarna måste bli noll.

Förvaltningsfastigheter

Redovisningsrekommendationen RR24 innebär att man ska skilja på förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter. Från och med 2003 skiljer vi på detta genom att blankett B101 (Övriga byggnader) används för rörelsefastigheter och B100 (Hyresfastigheter) för förvaltningsfastigheter.

Har blanketterna använts annorlunda tidigare ska värdena flyttas över genom att göra detta som "Omklassificeringar".

Balansräkningen i Ocra

Observera att raderna B1_320 – B1_323, som avser interimsposter, inte ska användas vid årsbokslut. Interimsposterna måste delas upp enligt raderna som finns längre ned.