Tertialrapport 1 2017

Kommentarer till bolagets verksamhet lämnas i VD-kommentarer av den verkställande direktören (eller vid dennes frånvaro av utsedd ställföreträdare) och bifogas tertialrapporten.

Uppgifterna i ILS, Cognos och övriga blanketter samt VD:s kommentarer utgör tillsammans bolagsledningens sammanfattande rapport till koncernledningen över bolagets verksamhet för perioden. Har bolaget egna dotterbolag ska rapporteringen avse hela denna koncern. Avsikten är att upprätta en avvikelsekommentering. Bolaget ska även i VD-kommentaren göra en avvikelserapportering för de indikatorer som i ILS (Integrerat ledningssystem) visar på en väsentlig avvikelse. I systemet COGNOS rapporteras sifferunderlaget till tertialrapporterna.

Tidplan för inrapportering finns här.

Inför tertial 1

Samtliga bolag:

- Anvisningarna ska följas
- Utgå från de senaste mallarna
- Fokusera på tidsperioden – dvs vad har utförts under första tertialet 2017
- Utfall för indikatorerna Bra arbetsgivare och Ledarskapsindex ska inte rapporteras i T1. Stadens personalstrategiska avdelning (PAS) tar fram resultaten, förmodligen innan sommaren. Mer info kommer.

Mallar och anvisningar

Blankettsammanställning tertial 1

Anvisningar VD-kommentar

Mall stora projekt och investeringar

Anvisningar ILS

Intern fastighetsförsäljning

Cognos

Anvisningar till rapportering T1

Vd-kommentarer och övriga bilagor skickas via e-post till slkfrango.slk@stockholm.se

Vid frågor:
Inger Kjaerboe 08-508 29 270
Peter Kvarnhem 08-508 29 390
Susanna Höglund 08-508 29 758
Carolina Tillborg 08-508 29 739
Peter Dahlberg 08-508 29 323