Koncernprinciper

Allt redovisnings- och rapportarbete ska ske i enlighet med god redovisningssed samt vedertagna principer och rekommendationer.

Rapportering

Huvudprincipen är att rapportering ska ske i konsolideringssystemet från IBM/Cognos. Ett antal kompletterande blanketter som skickas till slkfrango.slk@stockholm.se ingår.

Den ansvarige för respektive rapportenhets ekonomi måste finnas tillgänglig efter att rapportpaketet har lämnats. Förtydliganden och förklaringar kan behövas för att kunna genomföra koncernkonsolideringen.

Internavstämningar

Internavstämning baseras på samarbete mellan parterna, samt förståelse och insikt om motpartens sätt att redovisa affärshändelserna. Det bolag som redovisar en fordran och/eller intäkt mot en annan koncernenhet har ansvaret för att mellanhavandena blir avstämda. I de fall avstämning inte föreligger ska differenserna, om de är större än vad som anges nedan, utredas inom de tidsramar som anges i koncernens tidplan. Avstämningsdifferenser kan uppstå i samband med debitering av särskilda skatter som debiteraren redovisar till myndighet, till exempel debitering av mervärdeskatt på en motpart som inte driver momspliktig rörelse. Då ska skatten bokföras i balansräkningen endast hos debiteraren. Hos motparten ska skatten bokföras som en kostnad och inte ingå i avstämningen, därmed blir denna skatt en kostnad i koncernen. Motparten bör av detta skäl ha förberett avstämningsarbetet genom att till exempel använda ett särskilt kostnadskonto för denna del av debiteringen.

Avstämningar mot bolagen inom Stadshuskoncernen ska ske per 30 april, 31 augusti och 31 december, och avse perioderna 1 januari - 30 april, 1 januari - 31 augusti respektive 1 januari - 31 december. Endast interna mellanhavanden för utfall stäms av med motparten, prognos- respektive budgetvärden stäms således inte av. Interna mellanhavanden mot Stadshusbolagen ska specificeras i Cognos vid rapporttillfällena 30/4, 31/8 samt 31/12. Vid inrapportering av prognos och budget ska avstämningarna i Cognos specificeras mot moderbolaget, bolag 200, övriga mellanhavanden kan i prognos och budget läggas mot motpart 3005.

Mellanhavanden med bolag som tillhör en koncern anges som mellanhavanden mot koncernens moderbolag. Avstämning av både balans- och resultatposter är tvingande. Avstämningar mot intressebolag inom bolagskoncernen behöver inte ske. Differenser under 200 tkr behöver inte utredas utan kan kvarstå vid inrapporteringen. Vidarefakturering mellan bolag ska inte tas upp i internavstämningarna.

Vid internavstämningar mot stadens förvaltningar sker dessa på detaljnivå endast mellan Stadshusbolagen och finansrörelsen. Avstämning ska ske mot finansrörelsen per 30 april, 31 augusti och 31 december och specificeras i Cognos. Interna mellanhavanden mot övriga förvaltningar inom staden ska specificeras i Cognos i rapporterna 31/8 och 31/12. För Budget och Prognos räcker det i Cognos att specificera poster mot finansrörelsen, övriga enheter inom staden kan läggas mot motpart 1005.Uppgift om saldot på koncernkontot framgår av online-matchning i Cognos och rapporteras in med motpart 101 (tidigare 1040). För koncerner rapporteras saldot på koncernkontot in netto, dvs. att moderbolaget anger ett saldo för koncernen med motpart 101 (tidigare 1040). Övriga finansiella mellanhavanden, t ex räntor, mot finansrörelsen rapporteras mot motpart 101.

Koncerngemensamma kostnader

Moderbolagets koncerngemensamma kostnader fördelas i samband med tertialrapporterna under räkenskapsåret och avräknas efter räkenskapsårets slut. Kostnaderna fördelas i huvudsak på koncernens aktiva dotterbolag i förhållande till antalet anställda som inrapporteras i prognos 2. Efter fastställande av koncernens budget meddelar moderbolaget under december månad vilka siffror som ska beaktas vid prognos- och budgetarbetet under påföljande period.

Likvidmässig reglering av dessa kostnader sker efter tertialrapporter och efter bokslutet genom fakturor som tillställs varje dotterbolag.

Försäljning av fastigheter (fr o m 2010) Vid försäljning av fastigheter ska inkomsten i normalfallet bokföras vid dagen för tillträdet. Utgifter knutna till försäljningen ska beräknas och bokas vid samma tillfälle.

Förvärv/försäljning av bolag Kommunkoncernen tillämpar följande definition av förvärv/försäljning, som bolagskoncernen ska tillämpa:

  • Förvärv ska konsolideras från förvärvsdatum.
  • Försäljning av ett bolag anses alltid ha skett i samband med att försäljningen genomförts.

Hantering av bolagens pensionsskulder

Hantering och beräkning av bolagens pensionsskulder sköts av SPP. Uppdraget finns reglerat i ett avtal mellan S:t Erik Livförsäkring AB och SPP. För mer information om avtalet, kontakta Jan Willgård på S:t Erik Livförsäkring.

Koncernkonto i Nordea

Banksaldo koncernkontot

Det saldo på koncernkontot som ska användas vid avstämning mot finansrörelsen är det bokförda saldot, pengar på väg ut eller in t ex tömningar läggs på kontot för likvida medel.

Räntekostnader koncernkontot

Räntor på koncernkontot kapitaliseras varje månad och bokförs på bankkontot sista bankdagen i månaden.

Borgensavgifter

Borgensavgifter ska redovisas som övrig finansiell kostnad. Borgensavgifter avseende pensionsskuld faktureras av finansrörelsen en gång per år i efterskott, och avser föregående års pensionsskuld.