Stadshuset1

Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms kommun (Stockholms stad) och utgör sedan 1991 den sammanhållande funktionen för stadens aktiebolag. Koncernen består av 16 aktiva dotterbolag och två intressebolag.

Bolagen är till för att bidra med nytta till kommunen genom att erbjuda och leverera service och tjänster åt stadens invånare. Det är allt från bostäder, skolbyggnader, omsorgsboenden och arenor –  till vattenförsörjning, hamnanläggningar, fjärrvärme och fiber. Bolagen har en viktig roll i att förverkliga stadens ambitioner.  

Medarbetare vid Stockholms Stadshus AB utgör koncernledningen och består av tjänstemän som svarar för strategisk ledning, uppföljning och övergripande utveckling av bolagskoncernen. Det sker bland annat genom att ta fram beslutsunderlag till den politiska ledningen för budget, verksamhetsplaner och tertialvisa prognoser. Koncernledningen följer kontinuerligt bolagens ekonomi, investeringar och måluppfyllelse, och har löpande dialog med bolagen i diverse frågor.