Dotterbolagen

Om dotterbolagen

Kommunfullmäktige i Stockholm har det övergripande ansvaret för stadens verksamheter och beslutar också om vilken verksamhet som ska drivas. Stockholms stad har organiserat vissa verksamheter i bolagsform som har samlats inom en koncern. Genom koncernbildningen har kommunfullmäktige delegerat den operativa ägardialogen till koncernstyrelsen.

Stockholms Stadshus AB är moderbolaget i koncernen som består av 16 aktiva dotterbolag eller underkoncerner. Bolagen verkar inom områden som är till nytta för kommunens invånare, bland annat bostäder, vatten- och avloppshantering, parkeringsverksamhet, kultur och turistinformation. Bolagens verksamheter är en viktig del av stadens samlade verksamheter, precis som de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform.

Kommunala bolag omfattas av en lagstiftning som är mer omfattande än för privata och publika bolag. De lagar som gäller är aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen och lagen om offentlig upphandling (LOU). Vissa bolag berörs även av försäkringsrörelselagen och VA-lagen.

Det operativa ansvaret i dotterbolagen

Bolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Styrelsen, som består av politiskt nominerade personer, utses av kommunfullmäktige. Ansvarig för den löpande förvaltningen är en verkställande direktör, som utses av styrelsen i samråd med moderbolaget.

Ägardirektiv för dotterbolagens verksamheter

Bolagens verksamhet styrs av de årliga ägardirektiven som fastställs i kommunfullmäktige i samband med budgeten för Stockholms stad. Kompletterande ägardirektiv för bolagen beslutas sedan successivt under året.

Bolagen revideras av både auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer, utsedda av kommunfullmäktige.

Stockholms Stadshus AB, har som uppgift att bland annat verkställa ägardirektiv, svara för övergripande utveckling och utöva ekonomisk kontroll.

Länkar till dotterbolagen

Intressebolag

Ett intresseföretag är ett företag varöver ägarföretaget har ett betydande inflytande utan att ett dotterföretagsförhållande föreligger. Betydande inflytande innebär att ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett företags strategier, men innebär inte bestämmande över dessa strategier. För mer info se Årsredovisningslagen 1 kap 5 § och Redovisningsrådets rekommendation RR 13 Intresseföretag.

Stockholms Stadshus AB har två intressebolag, Stockholm Exergi Holding AB (fd Fortum Värme) samt Mässfastigheter i Stockholm AB. Stockholms Stadshus AB förvärvade, enligt beslut i kommunfullmäktige, Stockholms stads aktieandel i Mässfastigheter i Stockholm AB den 1 juli 2013. Aktieandelen uppgår till 50,4 %. Kommunfullmäktige har även beslutat att moderbolaget skulle förvärva stadens aktieinnehav i Stockholm Exergi. Förvärvet genomfördes den 1 juli 2014. Aktieandelen uppgår till 49,9 %.

Uppdaterad