Ledningssystemet ILS

OM ILS

ILS är Stockholms stads system för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Stadens styrmodell utgår från Vision 2040 – Ett Stockholm för alla som redovisar långsiktiga mål, vilka utmaningar staden står inför samt strategier för långsiktig och hållbar utveckling.

Stockholms Stadshus AB tog 2003 fram ett webbaserat verktyg för ILS, benämnt ILS-webb. Sedan 2007 används detta verktyg för hela staden, där styrmodellen finns inlagd. Idag sker all planering och uppföljning i ILS-webbverktyget och används inom alla nivåer i staden, från enskilda enheter till kommunfullmäktige (KF).

Styrning och uppföljning
Utifrån visionen har kommunfullmäktige, KF, antagit fyra inriktningsmål för stadens verksamheter; bolagen och nämnderna. KF fastställer i stadens budget ett antal indikatorer som mäter måluppfyllelsen samt aktiviteter som ska bidra till att målen uppfylls. Nämnder och styrelser konkretiserar i sin tur KF:s mål för verksamhetsområdet genom att utarbeta styrelse- respektive nämndspecifika mål. Utöver de indikatorer och aktiviteter som fastställs av KF kan nämnder och styrelser själv besluta om indikatorer och aktiviteter för den egna verksamhetens uppföljning.

Rapportering
Varje bolag har en rapporteringsansvarig som genom en bolagsspecifik inloggning har tillgång till ILS-webb. Förutom att fylla i och ändra i bolagets uppgifter kan man läsa övriga bolags ILS-rapporter. Inrapporteringen i ILS-webb sker enligt den tidplan och anvisningar som är samordnad med den ekonomiska rapporteringen för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Mer information om ILS

Interna användare inom Stockholms stad: För att komma åt ILS-webb används länken: https://ilswebb.stockholm.se

Externa användare inom Stockholms stad:
Användarnamn: politikerbolag
Lösenord: politikerbolag

Support (frågor kring funktioner i systemet, inrapportering, problem inloggning, mm):
Johan Wester, Stratys 070-429 05 25

Övriga frågor:
Carolina Tillborg

Uppdaterad