Rapporteringsanvisningar för Stadshuskoncernen

Treårsplaner, ettårsbudgetar, affärsplaner, tertialrapporter och årsbokslut är viktiga styrdokument för dotterbolagens styrelser och ledningar, liksom väsentliga underlag för koncernledningens bedömningar. I syfte att redovisa enhetliga underlag till koncernstyrelsen ska allt material som dotterbolagen inrapporterar till moderbolaget ha ett gemensamt utseende och innehåll. Detta samordnas genom gemensamma rapporteringsanvisningar för koncernen.

Uppdaterad