Stora projekt och investeringar

För att få en god styrning och uppföljning av kommunkoncernens investeringar och andra betydande projekt fastställde kommunfullmäktige år 1999 särskilda regler. Regelverket har kompletterats genom beslut i kommunstyrelsen (KS 2005-10-26). Koncernstyrelsen tog 2005-12-12 beslut om Regler och metodik för styrning och uppföljning av bolagens större investeringar, vilka under efterföljande år har utvecklats i samarbete med bolagen. I samband med tertialrapport 2, 2008, gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en samlad strategi för kommunkoncernens investeringar. År 2010 antogs en revidering av stadens investeringsregler och en projektstyrningsmetod utarbetades.

Koncernstyrelsen beslutade 2012-10-16 om anpassning av stadens investeringsregler och projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet. Anpassningen är ett komplement till kommunkoncernens projektstyrningsmetoden och ska ses som en handledning inom bolagskoncernen. Den beskriver den praktiska hanteringen samt hur anvisningar och regler kan och ska användas av bolagen när de redovisar större projekt.

Grunden är att stadens bolag ska ges möjlighet att agera affärsmässigt samtidigt som en god styrning och uppföljning av investeringsprojekt bibehålls.

Projektstyrningsmetoden ska användas för bygg- och anläggningsprojekt med en:

*investeringsutgift som överstiger 300 mnkr per bolag
samt
*projekt där staden är medfinansiär och stadens andel överstiger 300 mnkr – där det är tillämpligt.

Projektstyrningsmetod

Projektstyrningsmetod bilaga

Uppdaterad