Tertialrapport 2 2017

Kommentarer till bolagets verksamhet lämnas i VD-kommentarer av den verkställande direktören (eller vid dennes frånvaro av utsedd ställföreträdare) och bifogas tertialrapporten.

Uppgifterna i ILS, Ocra och övriga blanketter samt VD:s kommentarer utgör tillsammans bolagsledningens sammanfattande rapport till koncernledningen över bolagets verksamhet för perioden. Har bolaget egna dotterbolag ska rapporteringen avse hela denna koncern. Bolaget ska även i VD-kommentaren göra en avvikelserapportering för de indikatorer som i ILS (Integrerat ledningssystem) visar på en väsentlig avvikelse. I systemet Ocra rapporteras sifferunderlaget till tertialrapporterna.

Tidplan för inrapportering finns här.

Mallar och anvisningar

Blankettsammanställning tertial 2

Anvisningar VD-kommentar

Mall stora projekt och investeringar

Anvisningar ILS

Intern fastighetsförsäljning

Strategiska- och ersättningsinvesteringar

T2 tekniska anvisningar

Anvisningar till rapportering T2

Vd-kommentarer och övriga bilagor skickas via e-post till koncern.slk@stockholm.se

Vid frågor:
Peter Kvarnhem 08-508 29 390
Carolina Tillborg 08-508 29 739
Krister Stralström 08-508 29 758
Peter Dahlberg 08-508 29 323

Uppdaterad