Koncernprinciper

Allt redovisnings- och rapportarbete ska ske i enlighet med god redovisningssed samt vedertagna principer och rekommendationer.

Rapportering

Huvudprincipen är att rapportering ska ske i konsolideringssystemet från Ocra. Ett antal kompletterande blanketter som skickas till koncern.slk@stockholm.se ingår.

Den ansvarige för respektive rapportenhets ekonomi måste finnas tillgänglig efter att rapportpaketet har lämnats. Förtydliganden och förklaringar kan behövas för att kunna genomföra koncernkonsolideringen.

Internavstämningar

Internavstämning baseras på samarbete mellan parterna, samt förståelse och insikt om motpartens sätt att redovisa affärshändelserna. Det bolag som redovisar en fordran och/eller intäkt mot en annan koncernenhet har ansvaret för att mellanhavandena blir avstämda. I de fall avstämning inte föreligger ska differenserna, om de är större än vad som anges nedan, utredas inom de tidsramar som anges i koncernens tidplan. Avstämningsdifferenser kan uppstå i samband med debitering av särskilda skatter som debiteraren redovisar till myndighet, till exempel debitering av mervärdeskatt på en motpart som inte driver momspliktig rörelse. Då ska skatten bokföras i balansräkningen endast hos debiteraren. Hos motparten ska skatten bokföras som en kostnad och inte ingå i avstämningen, därmed blir denna skatt en kostnad i koncernen. Motparten bör av detta skäl ha förberett avstämningsarbetet genom att till exempel använda ett särskilt kostnadskonto för denna del av debiteringen.

Avstämningar mot bolagen inom Stadshuskoncernen ska ske per 30 april, 31 augusti och 31 december, och avse perioderna 1 januari - 30 april, 1 januari - 31 augusti respektive 1 januari - 31 december. Endast interna mellanhavanden för utfall stäms av med motparten, prognos- respektive budgetvärden stäms således inte av. Interna mellanhavanden mot Stadshusbolagen importeras in fån Agresso till Ocra vid rapporttillfällena 30/4, 31/8 samt 31/12.

Vid inrapportering av prognos och budget kan interna mellanhavanden i Ocra specificeras mot 999 Motpart Stadshusbolag samt 998 Motpart Staden i Ocra.

Avstämning av både balans- och resultatposter är tvingande. Avstämningar mot intressebolag inom bolagskoncernen görs inte.

Differenser under 200 tkr behöver inte utredas utan kan kvarstå vid inrapporteringen.

Vidarefakturering mellan bolag hanteras enligt:

  1. Ett bolag får faktura från extern leverantör, kostnadsför och bokar upp extern skuld.
  2. Vidarefakturering görs, Bokning över RR , Intäkt med motpart intern.
  3. Mottagaren bokar upp över RR, Kostnad med motpart intern.
  4. Eliminering av RR posterna., punkt 2 och 3

Vid internavstämningar mot stadens förvaltningar sker dessa på detaljnivå endast mellan Stadshusbolagen och Finansrörelsen. Avstämning ska ske mot Finansrörelsen (motpartskod 101, undantag Globen och Stadsteatern som bokar med motpartskod 200) per 30 april, 31 augusti och 31 december.

Interna mellanhavanden mot övriga förvaltningar inom staden importeras in från Agresso till Ocra i sin helhet, 31/8 och 31/12. Större differenser mot förvaltningar skall förklaras, varför både bolag och förvaltning kan komma att behöva vara behjälpliga med att svara på fråga kring eventuell större och systematiskt återkommande avvikelser.

Koncerngemensamma kostnader

Moderbolagets koncerngemensamma kostnader fördelas i samband med tertialrapporterna under räkenskapsåret och avräknas efter räkenskapsårets slut. Kostnaderna fördelas i huvudsak på koncernens aktiva dotterbolag i förhållande till antalet anställda som inrapporteras i prognos 2. Efter fastställande av koncernens budget meddelar moderbolaget under december månad vilka siffror som ska beaktas vid prognos- och budgetarbetet under påföljande period.

Likvidmässig reglering av dessa kostnader sker efter tertialrapporter och efter bokslutet genom fakturor som tillställs varje dotterbolag.

Försäljning av fastigheter (fr o m 2010) Vid försäljning av fastigheter ska inkomsten i normalfallet bokföras vid dagen för tillträdet. Utgifter knutna till försäljningen ska beräknas och bokas vid samma tillfälle.

Förvärv/försäljning av bolag Kommunkoncernen tillämpar följande definition av förvärv/försäljning, som bolagskoncernen ska tillämpa:

  • Förvärv ska konsolideras från förvärvsdatum.
  • Försäljning av ett bolag anses alltid ha skett i samband med att försäljningen genomförts.

Hantering av bolagens pensionsskulder

Hantering och beräkning av bolagens pensionsskulder sköts av SPP. Uppdraget finns reglerat i ett avtal mellan S:t Erik Livförsäkring AB och SPP. För mer information om avtalet, kontakta Jan Willgård på S:t Erik Livförsäkring.

Koncernkonto i Nordea

Banksaldo koncernkontot

Det saldo på koncernkontot som ska användas vid avstämning mot finansrörelsen är det bokförda saldot, pengar på väg ut eller in t ex tömningar läggs på kontot för likvida medel.

Räntekostnader koncernkontot

Räntor på koncernkontot kapitaliseras varje månad och bokförs på bankkontot sista bankdagen i månaden.

Borgensavgifter

Borgensavgifter ska redovisas som övrig finansiell kostnad. Borgensavgifter avseende pensionsskuld faktureras av finansrörelsen en gång per år i efterskott, och avser föregående års pensionsskuld.

Uppdaterad