Om oss

Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB är sedan 1991 moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterbolag, ett vilande bolag och två intressebolag. Mer än hälften av bolagen har i sin tur egna dotterbolag – underkoncerner. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad (Stockholms kommun) och fungerar som en sammanhållande funktion för större delen av stadens aktiebolag. Tillsammans med stadens nämnder utgör dessa kommunkoncernen. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att erbjuda och leverera service och tjänster åt stadens invånare; alltifrån bostäder, vattenförsörjning, skolbyggnader, hamnanläggningar och parkeringsverksamhet till turistinformation och kulturutbud.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har för bolagen delegerat den operativa ägardialogen till styrelsen i moderbolaget Stockholms Stadshus AB, koncernstyrelsen. Den består av en politiskt sammansatt styrelse, vilken speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB med dess koncernledning ansvarar för strategisk ledning samt för koncernens övergripande utveckling. Stockholms Stadshus AB:s uppgifter är bland annat styrning och strategisk planering. Det innebär att de finansiella resurserna används på ett optimalt sätt samt att dotterbolagen uppnår satta mål och genomför kommunfullmäktiges ägardirektiv. Koncernledningens uppgifter kan sammanfattas till följande:

 • Koncernens övergripande utveckling och strategiska planering
 • Styra finansiella resurser för ett för ägaren och koncernen optimalt sätt
 • Svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning
 • Verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär
 • Utveckla effektivare styrformer
 • Samordna HR-frågor

Kommunala bolag styrs av fler lagar än privata och publika bolag; de berörs bland annat av aktiebolagslagen, kommunallagen, lagen om offentlig upphandling, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Vissa bolag omfattas även av annan lagstiftning, till exempel VA-lagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och försäkringsrörelselagen.

Kommunfullmäktiges styrning och direktiv

De folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige beslutar om frågor som berör alla som bor i Stockholms stad. Ledamöterna utses vart fjärde år då val till kommunen hålls. En representant i kommunfullmäktige innebär ett mandat. För att få majoritet i fullmäktige krävs 51 mandat. Ungefär var tredje måndag sammanträder kommunfullmäktige och mötena är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer även bolagens bolagsordningar och därmed det kommunala ändamålet för bolagens verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan kommunfullmäktiges medgivande. Kommunfullmäktige ska även ta ställning till beslut som är av större vikt eller principiell karaktär, till exempel bolagsförsäljningar eller bildande av bolag. Kommunfullmäktige väljer samtliga ledamöter i de kommunala bolagens styrelser, om inte lagstiftningen anger andra former eller om bolaget inte är helägt av staden. Bolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktige beslut verkställs.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i bolaget, där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Kommunstyrelsen som, enligt § 6:1 kommunallagen, har uppsiktsplikt över bolagen, utser ombud till årsstämman och extra bolagsstämma för moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Koncernstyrelsen, styrelsen i Stockholms Stadshus AB, utser årligen ombud till såväl ordinarie årsstämmor som extra bolagsstämmor i dotterbolagen.

Ägardirektiven för bolagen fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budgeten för Stockholms stad och kompletteras sedan löpande under året. Uppföljning av direktiven sker successivt under året och i Stockholms stads årsredovisning. Kommunfullmäktiges ägardirektiv för Stockholms Stadshus AB är bland annat att svara för övergripande utveckling, strategisk planering och löpande översyn av bolagskoncernen. Koncernstyrelsen fattar de beslut som krävs för att dessa uppgifter ska lösas. Koncernens bolag revideras av dels auktoriserade revisorer, dels lekmannarevisorer som är utsedda av kommunfullmäktige.

Dotterbolagen

Bolagen inom koncernen ska prioritera kärnverksamheter och uppgifterna som kommunfullmäktige beslutat om ska bedrivas kostnadseffektivt och vara av hög kvalitet. Den strategiska inriktningen och de operativa besluten i moder- och dotterbolag ska ha kommuninvånarnas långsiktiga intressen som utgångspunkt.

Avkastning

Förmögenhetsförvaltning i bolagssektorn ska ske så att värdet i reala termer bibehålls samtidigt som rimlig avkastning kan lämnas till ägaren. Att avkastning krävs av offentligt ägda företag motiveras bland annat av att en riktig prissättning ska ske på bolagens varor och tjänster och är en förutsättning för att klara eventuella förlustår. Vinst ger kommunkoncernen handlingsutrymme till olika initiativ och möjligheter till avlastning av den skatte- och avgiftsfinansierade sektorn. Den absolut bästa flexibiliteten inför framtiden skapas när verksamhetens vinstnivå kan bibehållas eller än hellre förbättras.

Civillagstiftning, skattelagstiftning och ekonomiska samband är begränsande faktorer. Detta medför att noggranna avvägningar mellan konsolidering, förändring, expansion, avveckling, risktagande och vinstkrav måste göras inför varje större beslut.

Koncernmål

Ägarkrav i form av investeringar, aktieutdelning, faktisk resultatnivå och specifika nyckeltal är faktorer som är inbördes beroende av varandra. I vissa fall är de motstridiga och därmed omöjliga att uppnå samtidigt. Ständiga avvägningar och kompromisser måste ske för att koncernen på lång sikt skall kunna uppnå uppsatta mål. Koncernen utgör också ett konglomerat med vitt skilda rörelser och med olika förutsättningar, vilket bland annat gör det svårt och irrelevant med direkta jämförelser av effektivitet och verksamhetsmässig måluppfyllelse mellan huvuddelen av bolagen.

Koncernledningens analysverktyg

 • Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
 • Daglig dialog
 • Regelbunden syn ute i verksamheten
 • Strukturerade bolagsbesök två gånger per år
 • Kontinuerlig dialog i samordnings-/utvecklingsgrupper inom t.ex. ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor
 • Gemensamma kalkylmodeller
 • Gemensamma värderingsmodeller
 • SFI-mätningar av intäkter och drift- och underhållskostnader
 • Analys av avkastning och värdeutveckling samt benchmark mot privata fastighetsägare
 • Genomlysning av fokusområden; t.ex. förtroendekänsliga områden
 • Mätning av administrativa och indirekta produktionskostnader
 • Investeringsstrategin och uppföljning av stora projekt
 • Projektinriktat arbete; t ex miljöprofilområden, Söderstaden, Loudden, Norra Djurgårdsstaden m.m.
 • ILS - integrerat ledningssystem; stadens system för styrning
 • Deltagande i revisionsmöten på såväl dotterbolags- som koncernnivå
 • Utvecklingssamtal/Presidiemöten

Stockholms stads organisation

 

Uppdaterad