Policys och riktlinjer

Här finns policys, program och riktlinjer för nedladdning i pdf-format. Dokumenten avser moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s verksamhet, men är i många fall tillämpliga för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Dokumenten är grupperade efter de huvudområden som återfinns i Stockholms Stadshus AB:s värdegrund.

Uppdrag (t.ex. bolagsordning, arbetsordning, ägardirektiv)
Öppenhet (t.ex. kommunikationsprogram, IT-program, riktlinjer för posthantering)
Medarbetarskap (t.ex. personalpolicy, pensionspolicy)
Integritet(t.ex. policy för representation, policy för tjänsteresor)
Affärsmässighet (t.ex. finanspolicy, upphandlingspolicy)
Samhällsansvar (t.ex. miljöprogram, energiplan)

För att skapa en enhetlighet i begrepp och benämningar av styrdokument kommer Stockhoms stad succesivt börja benämna styrdokument i termer av program eller riktlinjer. Det är i dagsläget svårt att definitionsmässigt se skillnaden mellan program, plan, policy och strategi. De tre senare begreppen kommer därför sucessivt att utgå.  Framtida styrdokument, som utarbetas och beslutas av kommunfullmäktige, är antingen program eller riktlinjer utifrån de definitioner som beskrivs nedan.

Om du har för avsikt att använda dig av dokumenten på sidan bör du för ordningens skull alltid stämma av med Stockholms stads budget, där de stadsövergripande styrdokumenten framgår som bilaga. Vidare bör du dubbelkolla vilka kompletterande ägardirektiv som koncernstyrelsen beslutat löpande om under året. Vid frågor är du välkommen att kontakta Sara Feinberg.  

Program

Program är måldokument som är långsiktiga och stadsövergripande. Programmen syftar inte till att slå fast detaljerade åtgärder, men kan innehålla förslag på aktiviteter och indikatorer samt metoder för hur programmets mål ska nås. Stadens verksamheter ska följa de program som finns inom respektive verksamhetsområde. Kommunfullmäktige kan peka ut enskilda bolagsstyrelser och nämnder som uppföljningsansvariga för hela eller delar av program. I de fall uppföljningen av programmen ska integreras i ILS, ska bolagsstyrelsen fastställa indikatorer och aktiviteter i sina verksamhetsplaner. Program är måldokument som är långsiktiga och stadsövergripande. Programmen syftar inte till att slå fast detaljerade åtgärder, men kan innehålla förslag på aktiviteter och indikatorer samt metoder för hur programmets mål ska nås. Stadens verksamheter ska följa de program som finns inom respektive verksamhetsområde. Kommunfullmäktige kan peka ut enskilda bolagsstyrelser och nämnder som uppföljningsansvariga för hela eller delar av program. I de fall uppföljningen av programmen ska integreras i ILS ska bolagsstyrelsen fastställa indikatorer och aktiviteter i sina verksamhetsplaner.

Riktlinjer

Riktlinjer är en följd av ett fattat beslut i kommunfullmäktige och anger hur verksamheten ska agera för att nå kommunfullmäktiges mål. Riktlinjer är en följd av ett fattat beslut i kommunfullmäktige och anger hur verksamheten ska agera för att nå kommunfullmäktiges mål.

Stockholms Stadshus AB:s policys och riktlinjer

Värdegrund Stockholms Stadshus AB (övergripande dokument)

Uppdaterad