Effektivitet och affärsmässighet

Stadens och där igenom stockholmarnas ekonomiska resurser ska användas effektivt så att de ger mesta möjliga värde för generationer av stockholmare.

I de ekonomiska beslut som rör vår verksamhet ska långsiktiga kostnader vägas mot långsiktig nytta på ett genomtänkt sätt. På så vis värnar vi stockholmarnas gemensamma resurser och intressen. I vardagsarbetet handlar det om att försäkra sig om att vi, tillsammans med våra leverantörer, alltid använder den mest kostnadseffektiva vägen för att skapa avsedda nytta för stockholmarna.

I våra affärskontakter följer vi den goda affärssed som utvecklats i näringslivet med hörnstenar i hederlighet och respekt för ingångna överenskommelser. Inom ramen för konkurrensregler och objektivitet söker vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av de tjänster och varor vi köper, i samverkan med leverantörerna.

Text ur "Värdegrund Stockholms Stadshus AB"

Finanspolicy

Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2016-12-12

Upphandling och inköp

Som upphandlande myndigheter styrs koncernens upphandlingsarbete i första hand av LOU, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Den bygger i huvudsak på EU-direktiv. Vissa myndigheters upphandlingsarbete regleras av LUF, lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Alla upphandlingar ska göras i enlighet med upphandlingslagstiftningen och de ska genomföras affärsmässigt. Alla inköp och upphandlingar ska ske med utgångspunkt i LOU:s grundprinciper om:

  • Likabehandling
  • Icke-diskriminering
  • Transparens
  • Proportionalitet
  • Ömsesidigt erkännande

Stockholms stads program för upphandling och inköp

Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-02-08, Koncernstyrelsen 2016-03-21

Komplettering av Stockholms stads program för upphandling och inköp.

Riktlinjer för allmänhetens insyn

Klausul om meddelarfrihet

Beslutad: Kommunfullmäktige 2017-09-04, Koncernstyrelsen 2017-10-16

Reviderad antidiskrimineringsklausul i stadens upphandlingar

Beslutad: Kommunfullmäktige 2017-05-29, Koncernstyrelsen 2017-09-11

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar - Stockholms stads program för upphandling och inköp

Bilaga 1- Socialt ansvar

Bilaga 2- Miljöhänsyn

Bilaga 3- Innovationsupphandling

Bilaga 4- E-handel

Bilaga 5- Sourcingstrategi för digital utveckling 

Beslutad:Kommunstyrelsen 2017-08-23, Anmäld i koncernstyrelsen 2017-09-11

Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling

Beslutad: Kommunstyrelsen 2014-06-18,  Anmäld i koncernstyrelsen 2014-10-20

Regler för ekonomisk förvaltning

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-11-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riktlinjer rörande diarieföring och arkivering av upphandlingar finns under "Öppenhet" > "Arkiv och allmänna handlingar"

Evenemang

Evenemangsstrategi för Stockholms stad
Beslutad: Kommunfullmäktige 2012-06-11, Koncernstyrelsen 2012-10-16

Försäkring

Försäkringspolicy för Stockholms stad
Beslutad: Kommunfullmäktige 2004-03-10, Koncernstyrelsen 2004-06-11

Kvalitet

Kvalitetsprogram för Stockholms stad

Beslutad: Koncernstyrelsen 2012-05-08, Kommunfullmäktige 2012-03-12

Elhandel

Elhandel inom kommunkoncernen Stockholms stad

Beslutad: Koncernstyrelsen 2015-09-14, Kommunfullmäktige 2015-06-15

Uppdaterad