Medarbetarskap

Vår organisation bygger på samverkan – mellan förtroendevalda, chefer och medarbetare. I denna samverkan är det nödvändigt med uppriktighet och förmåga att lyssna, men också viktigt med saklighet, målmedvetenhet och lojalitet gentemot beslut. I vårt medarbetarskap finns också en självklar plats för omtanke om och stöd till varandra. Ett gott medarbetarskap förutsätter en förmåga att lyssna till andras förslag och synpunkter som kan leda till att vi bättre uppnår verksamhetens mål. Värderingen av andras och egna förslag ska göras utifrån fakta och beprövad erfarenhet. När beslut har fattats måste vi kunna samla kraft för att genomföra de förändringar som krävs.

Text ur "Värdegrund Stockholms Stadshus AB"

Personalpolicy

Personalpolicy för Stockholms stad

(Denna ersätter tidigare personalpolicy dnr 201-295/2007)
Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-09-05, Koncernstyrelsen 2016-10-17

Pensionspolicy

Pensionspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2004-10-25, reviderad 2015-10-19

Chefssatsningar

Chefssatsningar 2007 
Tidigare beslutade riktlinjer för bilförmån inom ramen för chefssatsningar (dnr 209-11/2007) ska upphöra. Samtliga enskilda avtal om förmånsbil sägs upp till närmast kommande leasingavtalsperiods slut i enlighet med vad som framgår av ärendet. Riktlinjerna och anvisningar upphör när samtliga avtal löpt ut.

Beslutad: Kommunfullmäktige 2017-03-20, Koncernstyrelsen 2017-05-08

Funktionsnedsättning

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Beslutad: Kommunfullmäktige 2011-06-13, Koncernstyrelsen 2011-09-19

Droger

STAN-programmet, Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program

Beslutad: Kommunfullmäktige 2010-11-08, Koncernstyrelsen 2010-12-13

Uppdaterad