Öppenhet

En fri och öppen diskussion är en förutsättning för vår demokratiska verksamhet. Våra uppdragsgivare har alltid rätt att veta hur vi utför vårt uppdrag. Vi ska informera om vad vi gör och förklara våra arbetssätt för medborgare och vår politiska ledning.

Vi är lyhörda för vilken information medborgare och media efterfrågar för att kunna uppfylla vår del i skapandet och vidmakthållandet av ett öppet samhälle. Vi ser till att all ej sekretesskyddad information är tillgänglig och lätt att finna för alla medborgare. Genom att bejaka omvärldens intresse, nyfikenhet och engagemang stärks vår verksamhet.

Genom öppenhet internt, mellan verksamheter och gentemot vår koncernstyrelse ges också möjlighet till överblick och samordning samtidigt som fel och brister kan rättas så tidigt som möjligt.

Text ur "Värdegrund Stockholms Stadshus AB"

Kommunikation

Kommunikationsprogram för Stockholms stad

Programmet ersätter alla delar i tidigare kommunikationspolicy (dnr 059-577/2006)
Beslutad: Kommunfullmäktige 2012-04-02, Koncernstyrelsen 2012-05-08

Nationella minoriteter och minoritetsspråk – åtgärdsplan för Stockholms stad

Beslutad: Kommunfullmäktige 2010-06-21, Koncernstyrelsen 2010-10-18

Posthantering

Riktlinjer för posthantering för Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2001-10-01, reviderad 2015-06-09

Tillämpningsanvisningar till Stockholms stads e-postregler

Beslutad: Kommunfullmäktige 2008-03-17, Koncernstyrelsen 2008-05-06

IT och telefoni

IT-program - Ett program för digital förnyelse

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-04-29, Koncernstyrelsen 2013-06-18

Programmet ersätter följande dokument:

  • Informationsteknisk plattform
  • Telestrategi
  • Stadens datakommunikation
  • Leveransstrategi för IT-området
  • Inträttande av central ändringsråd
  • Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster
  • Utvecklingsmodellen

E-strategi för Stockholms stad

Beslutad: Kommunfullmäktige 2008-06-13, Koncernstyrelsen 2008-10-20

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Beslutad: Kommunfullmäktige 2010-05-03, Koncernstyrelsen 2010-06-14

Arkiv och allmänna handlingar

Klassificeringsstruktur för Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2011-03-21

Arkivbeskrivning för Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2011-03-21, uppdaterad 2015-03-11

Arkivregler för Stockholms stad (KFS 2007:26)

Riktlinjer för Arkivregler Stockholms stad

Ersätter tidigare riktlinjer för arkivregler, beslutade i KF 2007-09-17

Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-12-14, Koncernstyrelsen 2016-03-21

Dig In- digital arkivstrategi för Stockholms Stad

Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-12-14, Koncernstyrelsen 2016-03--21

Avgifter för kopiering m.m. av allmänna handlingar (KFS 1996:25)

Beslutad: Kommunfullmäktige 1996-09-23, Koncernstyrelsen 1996-11-26

PM om utlämnande av allmänna handlingar från juridiska avdelningen

Framtagen: 2013-11-22

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer

Beslutad: Kommunfullmäktige 2010-04-12, Koncernstyrelsen 2010-06-14

Riktlinjer om diarieföring och sekretess vid upphandlingar

Beslutad: Koncernstyrelsen 2010-12-13

Avtalsmall utlån av allmänna handlingar
Avtalsmall utlån av allmänna handlingar

Då kommunala bolag säljs har köparen ibland behov av att låna delar av arkivet. Utlån av allmänna handlingar ska beslutas av kommunfullmäktige. Stockholms Stadshus AB har i samråd med Stadsarkivet tagit fram en mall till låneavtal för bolag att använda i en sådan situation.

Hantera allmänna handlingar vid ny driftsform

Information från Stadsarkivet gällande hantering av allmänna handlingar när t ex bolag går över i privat regi, se bl.a. sid 12.

Säkerhetsprogram

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-04-29, Koncernstyrelsen 2013-06-18
Det nya programmet ersätter Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Uppdaterad