Samhällsansvar

Samhällsansvar tas av individer. Engagemang i samhällsfrågor växer fram och hämtar sin kraft genom enskilda stockholmares samarbetsförmåga, idealitet, kreativitet och företagsamhet. Men det krävs också att samhället är öppet och påverkbart för alla, så att detta engagemang kan leda till långsiktigt positiva effekter för samhället och till ett ytterligare stärkt samhällsansvar hos stockholmarna. Bl.a. därför bidrar vi aktivt till att värna och stärka demokratins idéer inom hela samhället.

Stadens verksamhet är ett, av flera, uttryck för stockholmarnas engagemang i samhällsfrågor och deras vilja att ta ett gemensamt ansvar för sin stad och för varandra. Därmed har vi som arbetar i staden både ett ansvar gentemot varje stockholmare för sig och gentemot alla stockholmare tillsammans. Staden ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Vi arbetar målmedvetet för att inte utsätta medborgare eller medarbetare för ämnen eller förhållanden som kan vara skadliga för dem eller för miljön. Vårt agerande ska kunna användas som föredöme i det samhälle vi tjänar.

Text ur "Värdegrund Stockholms Stadshus AB"

Miljö

Klimatförändring och Stockholms stad

Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-24, Koncernstyrelsen 2014-10-20

Fossilbränsleoberoende organisation 2030

Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-24, Koncernstyrelsen 2014-10-20

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-03-24, Koncernstyrelsen 2014-05-05

Stockholms miljöprogram 2016 - 2019

Tidigare miljöprogrammet 2012-2015 utgår som styrdokument. 
Riktlinjer för förnybar energi i stadens egna fastigheter gäller fortfarande (Dnr 310-1382/2013). I budget 2015 anges att den ska revideras, men stadsledningskontoret bedömer att den fortsatt kan utgöra en riktlinje för delmålet: 1.5 Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka.

Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-04-04, Koncernstyrelsen 2016-05-09

Fordon och miljöbilar

Hantering av fordon inom kommunkoncernen

Beslutad:Kommunfullmäktige 2014-03-24, Koncernstyrelsen 2014-05-05

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel

Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-10-19, Koncernstyrelsen 2015-12-14

Miljöbilsdefinition

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-04-08, Koncernstyrelsen 2013-05-06

Definition av tunga miljöfordon

Stockholms stad har idag en miljödefinition för tunga fordon som togs fram av miljöförvaltningen år 2012 och som fastställdes av kommunfullmäktige 2013-01-28 och koncernstyrelsen 2013-03-19. Uppdateringen innebär bl a förtydliganden av innevarande definition där de tekniska kraven på hybridisering har visat sig omöjliga att kontrollera och därför behöver förenklas.
Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-12-14, Koncernstyrelsen 2016-03-21

Strategi för elbilar och laddhybrider

Beslutad: Kommunfullmäktige 2011-05-02, Koncernstyrelsen 2011-06-13

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Beslutad: Kommunfullmäktige 2010-02-22, Koncernstyrelsen 2010-03-22

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsprogram

Beslutad: Kommunfullmäktige 2010-11-09, Koncernstyrelsen 2010-12-13

Kvinnofrid

Stockholms stads program för kvinnofrid

Beslutad: Kommunfullmäktige 2012-04-23, Koncernstyrelsen 2012-06-12

Stadens arbete mot våldsbejakande extremism

Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram

Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-05-16, Koncernstyrelsen 2016-06-10 

Idéburen stadsförbättring

Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-03-24, Koncernstyrelsen 2014-05-05

Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete

Lokala utvecklingsprogram 

Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-10-19, Koncernstyrelsen 2015-12-14 

Framkomlighet

Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2013

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-01-28, Koncernstyrelsen 2013-03-19

Cykelplan för Stockholm 2012

(Planen är en del av Framkomlighetsstrategin)
Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-02-18, Koncernstyrelsen 2013-03-19

Innovationsstrategi för Stockholms stad

Innovationsstrategi för Stockholms stad

Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-02, Koncernstyrelsen 2015-12-14

Avfall

Avfallsplan för Stockholm 2013 - 2016

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-02-18, Koncernstyrelsen 2013-03-19

Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-10-14, Koncernstyrelsen 2013-12-09

Idrott

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-04-29, Koncernstyrelsen 2013-06-18

Energi

Förnybar energi i stadens egna fastigheter

Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-24, Koncernstyrelsen 2014-10-20

Energiplan för Stockholm

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-10-14, Koncernstyrelsen 2013-12-09

EU

Policy om EU-politik

Beslutad: Kommunfullmäktige 2013-04-29, Koncernstyrelsen 2013-06-18

 

Uppdaterad