Uppdrag

 

Stockholmarnas välfärd är det övergripande målet för all verksamhet som bedrivs av staden. All myndighetsutövning och alla tjänster som utförs ska präglas av respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Stadens verksamhet bedrivs utifrån lag och i enlighet med lag. Vi är en del av staden.

Staden verkar utifrån stockholmarnas uppdrag som det uttrycks av deras valda representanter. Inom ramen för detta uppdrag ska vi anpassa vårt arbete så att stockholmarnas individuella önskemål och behov kan tillgodoses på bästa sätt.

Vi följer stadens riktlinjer som anges i stöd- och styrdokument. Dessa finns angivna i stadens budget.

Vårt övergripande uppdrag är att vara sammanhållande moderbolag för flertalet av stadens aktiebolag. Vi äger och förvaltar dotterbolagens aktier, ansvarar för övergripande styrning av koncernen och utvecklar verksamheterna tillsammans med dotterbolagen.

Vi ska utföra vårt uppdrag i en snabbt föränderlig omvärld vilket gör att vi måste kombinera en effektiv styrning/ledning och god organisation med ständig utveckling av arbetssätt. Därutöver ska vi genom, öppenhet, ett gott medarbetarskap, ekonomi och affärsmässighet, integritet och ett aktivt samhällsansvar klara de utmaningar som vi ställs inför.

Text ur "Värdegrund Stockholms Stadshus AB"

Bolagsordning för Stockholms Stadshus AB

BolagsordningFastställd på årsstämman: 2013-04-05

Ägardirektiv

Ägardirektiv och stadsövergripande styrdokument

Ägardirektiven för bolagen fastställs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget för Stockholms stad.

Budget och ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB

(inklusive bilagan 'stadsövergripande styrdokument')

Kompletterande ägardirektiv

I princip varje styrelsemöte i koncernstyrelsen har en beslutspunkt "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv". Länken nedan leder till webbplatsen Insyn - Stockholms Stadshus AB. Där finns koncernstyrelsens protokoll med kompletterande ägardirektiv inklusive bilagor.

Till Insyn (extern länk)

Organisation

Organisation Stockholms Stadshus AB 2017

Uppdaterad maj 2017

Arbetsordning för koncernstyrelsen

Arbetsordning för styrelsen

Jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl.
Beslutad: Koncernstyrelsen 2017-05-08

Internkontroll

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2016-12-12

Attestinstruktion och firmatecknare

Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2002-04-22, reviderad 2016-05-09
(OBS! Bilagan beslutas som enskilt ärende, se 'Beloppsramar' nedan)

Firmateckningsrätt inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2017-09-11

Beloppsramar för beställning och attester m.m.

(bilaga till Firmateckningsrätt - Stockholms Stadshus AB)
Beslutad: Koncernstyrelsen 2017-09-11

 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-10-19, Koncernstyrelsen 2015-12-14

Uppdaterad