Styrelse

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheterna, utser samtliga styrelseledamöter i bolagen och tar ställning till principiella och viktiga frågor. Moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen, Stockholms Stadshus AB, har kommunfullmäktiges uppdrag att utöva bland annat styrning, tillsyn och uppföljning av bolagen i koncernen.

Koncernstyrelsen

Styrelsen i Stockholms Stadshus AB, koncernstyrelsen, har det överordnande samordningsuppdraget för bolagen inom koncernen. Koncernstyrelsen ska se till att bolagen följer de politiskt beslutade riktlinjerna och ekonomiska ramarna. Koncernstyrelsen ska tydliggöra de strategiska vägvalen för kommunfullmäktige och ge kommunfullmäktige underlag för att fatta beslut. Koncernstyrelsen valdes av kommunfullmäktige den 26 januari 2015 och bekräftades på Stockholms Stadshus AB:s årsstämma den 9 april 2015.

Styrelseledamöter

 
Ordförande Karin Wanngård (S)
Vice ordförande Anna König Jerlmyr (M)
Övriga ledamöter Stefan Hansson (S)
  Daniel Helldén (MP)
  Åsa Lindhagen (MP)
  Ann Mari Engel (V)
  Gustav Johansson (M)
  Berthold Gustavsson (M)
  Lotta Edholm (L)
Suppleanter Mirja Räihä (S)
  Olle Burell (S)
  Karin Gustafsson (S)
  Katarina Luhr (MP)
  Lars Bäck (V)
  Joakim Larsson (M)
  Patrik Silverudd (L)
  Karin Ernlund (C)
  Erik Slottner (KD)
Sekreterare Sara Feinberg
(Stockholms Stadshus AB)
Fackliga företrädare Mats Lagerman (LO)
  Staffan Holmborn (Vision)
  Anna-Maja Hellberg (SACO)
Suppleanter Curt Öhrström (LO)
  Kristin Selander (Vision)
  Vakant (SACO)
Lekmannarevisorer Bosse Ringholm (S)
Suppleant Ulf Bourker Jacobsson (M)

Uppdaterad