Styrelseutbildning 2015

Våren 2015 höll Stockholms Stadshus AB, tillsammans med kursledare från bl.a. PwC, Stockholms stads juridiska avdelning och EY, en introduktionsutbildning för styrelsemedlemmarna i bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Materialet från utbildningen återfinns under respektive utbildningsdel. Dessutom finns föreläsningarna filmade. Stockholms Stadshus AB har även varit med och tagit fram en styrelsebok (se listan till höger).

Block 1: Associationsformer och styrande regelverk 

Del 1: Presentation av Stockholms Stadshus AB, organisation och styrmodell, det kommunala bolaget och dess särart och förhållande till kommunallagen och aktiebolagslagen, skillnaden mellan nämnd ochstyrelse, bolagsorganens roller och ansvar med särskilt fokus på styrelsen.

Program den 6 maj 2015

Program den 7 maj 2015

Presentation Stockholms Stadshus AB och PwC

Videoinspelning från utbildningen - att se parallellt med PPT

Del 2: Fokus på ägarstyrning, ansvarsnivåer och rollfördelning samt väsentliga lagar, policydokument och riktlinjer.

Program den 20 maj 2015

Program den 21 maj 2015

Presentation Stockholms Stadshus AB

Presentation Stockholms stads juridiska avdelning

Videoinspelning från utbildningen - att se parallellt med PPT

Valfritt block: Att läsa och förstå finansiell rapportering

Här reder vi bl.a. ut formerna kring resultaträkning, balansräkning och olika nyckeltal. Sista timmen kommer deltagarna att delas in i två grupper, utifrån om man sitter i styrelsen för ett fastighetsrelaterat bolag eller inte. Det valfria blocket riktar sig till dig som inte har några förkunskaper inom ekonomi.

Program den 2 september 2015

Presentation samtliga

Presentation fastighetsrelaterade bolag

Presentation övriga bolag

Videoinspelning från utbildningen - att se parallellt med PPT

Block 2: Styrelsens arbete över året och verktyg för praktiskt styrelsearbete

Praktiskt styrelsearbete under året och ekonomistyrningen i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB, budget- och uppföljningsarbetet, riskanalys, intern kontroll samt hur revisionen går till i ett kommunalt bolag.

Program den 15 september 2015

Program den 17 september 2015

Presentation Stockholms Stadshus AB

Presentation PwC

Presentation Revisionskontoret

Presentation EY

Videoinspelning från utbildningen - att se parallellt med PPT

Uppdaterad